Gaius Marius

Italien, ca. 156-86 f.Kr. 23.01.14


Buste som menes at forestille den romerske feltherre Gajus Marius. Vatikanmuseet, Rom.


Romersk feltherre og statsmand af jævn herkomst. Folkepartiets leder 108-100, konsul 107, 104-100 og 86. Besejrede numiderkongen Jugurtha 107, teutonene 102 og cimbrerne 101. Hans hærreform omdannede hæren til eljetropstyrker, hvori de fattigste borgere kunne optages. Han kom imidlertid i strid med Sulla og blev 88 tvunget til at flygte til Afrika; men under Sullas krig mod Mithradates i Lilleasien vendte han tilbage og tog blodig hævn over sine fjender, hvorefter han atter blev valgt til konsul 86, men døde kort efter.

Marius, Gajus (156-86 f.Kr.), romersk kriger og politiker, af landlig ridderæt fra Arpinum, udmærkede sig tidlig i krig, blev 119 folketribun og 115 Prætor. 109-08 deltog ja i den jugurthinske krig som legat og blev for 107 valgt til konsul, skønt han var en homo novus (ikke hørte til embedsadelen). Han førte derefter krigen mod Jugurtha til lykkelig ende og valgtes 104 atter til konsul, hvilket gentog sig 103, 102 og 101 pga. frygten for de truende cimbrer og teuroner. Marius slog dem 102-01 og valgtes nu for 6. gang til konsul. Under disse kampe gennemførte han en reform af hærvæsenet, hvorefter også de fattigste borgere udskreves. Marius, der ikke var statsmand, svækkede sin anseelse ved sit forhold til folkeførerne Saturinus og Glaucia, i krigen overstrålede Sulla ham, og da Marius 88 fik overanførelsen mod Mithradates overdraget til sig, udbrød borgerkrig, og Marius måtte flygte til Afrika. Siden kom han tilbage og udnævnte sig selv til konsul 86, men døde samme år. (HK7/1924)