Muhammed

Mohammed
Arabien, ca. 571-632 20.03.10

 

Muslimsk profet. Gift med Aisha.

Muhammed bin Abdallah ibn abd-el-Muttalib, stifter af islam, af slægten Hasjim ad Stammen Koreisj i Mekka. Muhammeds forældre Abdallah og Amina var fattige, 6 år gammel mistede han dem begge og opdroges af farbroderen Abu Talib. En tid måtte Muhammed ernære sig som fårehyrde, men 24 år gammel blev han forretningsfører hos en rig købmandsenke Khadidja, hvem han senere ægtede. Af deres 2 sønner og 4 døtre efterlod kun Fatima sig efterkommere. Muhammed var nu økonomisk velsitueret og opgav forretningsvirksomheden, medens religiøse spørgsmål fyldte hans sind. Påvirket af arabiske religiøse reformatorer og på sine handelsrejser bekendt med jødiske og kristne lærdomme ramtes Muhammed ved at se forskellen mellem disse religioners inderlige kultus af en personlig gud og hans landsmænds ligegyldige, forretningsmæssige fetischisme, og han fyldte med sorg over, at ingen profet havde bragt en åbenbaring til araberne ligesom til kristen og jøder. Mest bevægedes dog hans sjæl i grublen over sjælens udødelighed og urolige bekymringer for dommens, den evige gengældelses dag. Af denne glødende trang til erkendelse, forbundet med en følsom, sensitiv natur og en nervøs sygdom grænsende til epilepsi usprang efterhånden den selvsuggererende tanke-og følelsesproces, der gør en mand til profet og religionsstifter.
   Ca. 610, omtrent 40 år gammel, fik Muhammed sin første vision, idet englen Gabriel (arab. Djibril) i de vilde klippeegne øst for Mekka åbenbarede sig for ham og opfordrede ham til at forkynde den ny religion som guds sendebud (rasul). Muhammed troede sig besat, men Khadidja for overtydet om hans guddommelige sendelse og blev ham en trofast støtte i modgangens år. Ligeledes vendtes ofr islam hans fætter Ali, den ædle Abu Bekr og nogle slaver. Særlig i de lavere befolkningslag vandt Muhammeds asketiske forkyndelse tilhængere; blandt de fornemme mekkanske handelsaristokrater høstedes kun hån og spot. +++ (HK7)